Untitled Document
Untitled
Untitled Document
Untitled Document
SUNDHARIKALUM SUNDHARANMARUM
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
 Book Name
:
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
 Category  
:
Novel
 Author
:
UROOB
 Publisher
:
DC Books
 Price      395

1958ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമുതല്‍ ഇന്നും തിളക്കം മങ്ങാതെ നില്ക്കുന്നു എന്നത് ഈ പുസ്തകത്തെ 'അത്ഭുതകരം' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ യോഗ്യമാക്കുന്നു. നോവല്‍ എന്നതിലുപരി മലബാറിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Untitled Document
 
All Rights reserved @ www.avantypublications.com
Designed By Browse Kerala and Powered By Browse Technologies